எம்மா ஸ்டோன் & ஜிம்மி ஃபாலன் ஒரு காவிய லிப் ஒத்திசைவு போரைக் காண்க

எம்மா ஸ்டோன் & ஜிம்மி ஃபாலன் ஒரு காவிய லிப் ஒத்திசைவு போரைக் காண்க

டோமோ அரிகாடோ இகி அசேலியா மற்றும் டி.ஜே.கலேட்! எம்மாவும் ஜிம்மியும் எதிர்கொண்டு வெற்றி, வெற்றி, எதுவாக இருந்தாலும் வெற்றி!பரிந்துரைக்கப்படுகிறது